Klachtenprocedure NOI NL

Vanuit het streven om voortdurend kwaliteitsverbetering en — bewaking toe te passen, heeft NOI NL een klachtenregeling voor de behandeling van externe klachten opgesteld. NOI NL hanteert daarvoor de onderstaande regeling:

Artikel 1. Definities

1. Klacht. In deze regeling wordt verstaan onder een klacht: een uiting van (ernstige) ontevredenheid van een natuurlijke persoon of rechtspersoon over de gedragingen van en/of uitlatingen van en/of behandeling door (een medewerker van) NOI NL.

Artikel 2. Voorwaarden

2.1 Iedere cursist die bij NOI NL een cursus/scholing volgt of heeft gevolgd heeft het recht om een klacht in te dienen.
2.2 De klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij NOI NL. Een schriftelijk ontvangen klacht zal schriftelijk worden bevestigd binnen 7 dagen.
2.3 Voor alle betrokkenen geldt verplichte geheimhouding ten aanzien van verstrekte gegevens en informatie over alle partijen.

Artikel 3. Geen verplichting tot afhandeling klacht

3.1 De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
a. het een klacht is die reeds door een andere organisatie is of wordt behandeld;
b. het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
c. het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van NOI NL. Indien hiervan sprake is zal de directie de klacht doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie;
d. de klacht anoniem is.

3.2 Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de melder en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht gemotiveerd in kennis gesteld.

Artikel 4. Klachtenbehandeling

4.1 NOI NL:
a. handelt de klacht af binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht:
b. kan de behandeling van de klacht ten hoogste vier weken verdagen. Hierover wordt een schriftelijke mededeling gedaan aan de melder.
c. De klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie welke bestaat uit T. Beames en J. Taylor.

Artikel 5. Samenstelling klachtencommissie

5.1 Indien de klachtencommissie niet tot een oordeel kan komen wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld, dit is Mw. I. Rutte. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor NOI NL bindend; eventuele consequenties worden door NOI NL binnen 14 dagen afgehandeld

Artikel 6. Administratie

6.1 De klacht en de wijze van afhandeling worden in het cursistendossier opgenomen. Dit dossier wordt 5 jaar bewaard.

Aldus opgesteld en goedgekeurd te Santpoort-Zuid d.d. 01-03-2021

 

© 2015 - 2024 Noigroup Nederland webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel