Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Producten

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NOI NL op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen NOI NL en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door NOI NL uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: NOI NL B.V., gevestigd te Santpoort-Zuid, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, nummer 84951583 . Internetsite: de plaats op het internet waar NOI NL de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met NOI NL via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van NOI NL is NL863437382B01

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door NOI NL of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden NOI NL niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen NOI NL en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. 
3.2. Alle door NOI NL gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen ten hoogste EUR 6,95,- bedragen (voor verzending binnen Nederland).
3.3. NOI NL behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van NOI NL zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door NOI NL binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door NOI NL.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie vanNOI NL geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 10 werkdagen na levering van het produkt dit reourneren aan NOI NL. Het volledige bedrag zal door NOI NL worden tergubetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. NOI NL zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door NOI NLl te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voowaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. NOI NL geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van NOI NL, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
5.3. NOI NL is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens NOI NL, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door NOI NL in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door NOI NL aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOI NLis het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens NOI NL te verrekenen met een vordering van Afnemer op NOI NL, uit welke hoofde dan ook.
6.4. NOI NL heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is NOI NL gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is NOI NL tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan NOI NL retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal NOI NL, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van NOI NL wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van NOI NL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

NOI NL heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOI NLingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

NOI NL behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens NOI NL uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van NOI NL) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOI NL enig door NOI NL aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor NOI NLwordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van NOI NL noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij NOI NL of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door NOI NL met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door NOI NL met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Algemene voorwaarden Cursussen

Toepasselijkheid van de voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij NOI NL heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van NOI NL.

Opleidingsinstituut:

NOI NL B.V.

Cursuskosten:

Alle prijzen (vrijgesteld van btw) staan vermeld op www.noigroup.nl

Cursus:

Op ons rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de cursus, zo goed mogelijk begeleiden van de cursist gedurende de tijden dat de cursus wordt gegeven door het inschakelen van voldoende gekwalificeerde instructeurs. Wij bepalen welke instructeur de cursus geeft waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. Wij zijn bevoegd om gedurende de looptijd van de cursus (een) nieuwe instructeur(s) aan te wijzen.

De inhoud van de cursus wordt door ons bepaald en is terug te vinden in het voorlichtingsmateriaal. De instructeurs zijn tot op zekere, bij hen bekende hoogte vrij om een eigen invulling te geven aan de cursusstof.

Kosten voor studieboeken/studiematerieel:

€ 0,- (reader)

Begeleiding en diensten welke zijn inbegrepen:

# dagen cursus begeleid door ervaren docent, studiemateriaal (reader), bij fysieke cursus koffie/thee en lunch. 

Inschrijvingstermijn:

Inschrijving is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de cursus de fysieke cursus of zoals staat vermeld op de website. De inschrijftermijn voor online cursussen in maximaal 7 dagen.
Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen daarover tijdig bericht. Indien voor de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist met voorrang geplaatst worden.

Betalingsvoorwaarden:

Tenzij anders is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald. Definitieve inschrijving volgt pas na ontvangst van uw betaling (zie bedenktermijn). De cursist wordt verwacht per email af te melden voor een cursus, als dit niet binnen het termijn van 6 weken voor aanvang van de cursus plaats vind zal de cursist het hele bedrag moeten overmaken aan de cursusaanbieder. Zie ook bedenktermijn.
Indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 15,00 die wij in verband daarmee moeten maken, voor rekening van de cursist zijn.

Betalingstermijnen:

Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te zijn overgemaakt. 

De wijze van betaling:

Overboeking op rekeningnummer NL94RABO0132973529 ten name van NOI NL onder vermelding van het factuurnummer.

De duur van het contract:

De duur van het contract/algemene voorwaarden is tot de laatste dag van de cursus.

De condities waaronder de cursus niet doorgaat:

Wanneer er 30 dagen voor aanvang van de cursus minder dan het vermelde minimum aantal aanmeldingen zijn of bij ziekte van de docent. In beide gevallen zal 100% van het betaalde cursusgeld worden teruggestort.

In geval van verhindering en/of ziekte van een docent of extreme weersomstandigheden heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.
Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal NOI NL indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging echter niet mogelijk blijkt zal NOI NL de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. NOI NL zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen. 

De annuleringsvoorwaarden en mogelijkheden tot restitutie van gelden:

Annulering is mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering binnen de termijn: € 25,- administratie kosten. Annulering na verloop termijn: geen restitutie van gelden.


Het is overigens te allen tijde toegestaan om in geval van ziekte van de oorspronkelijke deelnemer een vervanger te sturen.

Vakanties en algemene erkende feestdagen:

Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend.

Indien sprake is van een verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt: het geven van gelegenheid om de gemiste cursusonderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de cursist zich op verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

Bedenktermijn:

Na ontvangst van de factuur heeft de cursist 14 dagen de tijd om de inschrijving definitief te maken of te annuleren. Wanneer de cursist besluit te annuleren dient dit schriftelijk (of per e-mail) te worden bevestigd. Als dit niet binnen 14 dagen gebeurt wordt de aanmelding als definitief gezien.

Indien tussen aanmelding en aanvang van de cursus minder dan 14 dagen zit, komt de bedenktijd te vervallen zodra de cursist heeft deelgenomen aan de eerste cursusdag.

Bij wie het copyright berust:

NOI NL

Aansprakelijkheid:

Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.


Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.


De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Eigendomsrecht studiemateriaal:

NOI NL

Bescherming persoonsgegevens:

De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van NOI NL en de organisaties die wij inhuren om les te geven. Deze gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.

Slotbepaling:

Deze voorwaarden zijn opgesteld door NOI NL op woensdag 3 maart  2021 en kunnen te allen tijde worden aangepast door NOI NL.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NOI NL op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen NOI NL en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door NOI NL uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: NOI NL, Educatie gevestigd te Santpoort-Zuid, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, nummer 34295270 . Internetsite: de plaats op het internet waar NOI NL de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met NOI NL via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van NOI NL is NL002083983B49

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door NOI NL of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden NOI NL niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen NOI NL en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
3.2. Alle door NOI NL gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen ten hoogste EUR 6,95,- bedragen (voor verzending binnen Nederland).
3.3. NOI NL behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van NOI NLl zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door NOI NL binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door NOI NL.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie vanNOI NL geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 10 werkdagen na levering van het produkt dit reourneren aan NOI NL. Het volledige bedrag zal door NOI NL worden tergubetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. NOI NL zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door NOI NLl te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voowaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. NOI NL geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van NOI NL, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
5.3. NOI NL is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens NOI NL, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door NOI NL in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door NOI NL aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOI NLis het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens NOI NL te verrekenen met een vordering van Afnemer op NOI NL, uit welke hoofde dan ook.
6.4. NOI NL heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is NOI NL gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is NOI NL tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan NOI NL retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal NOI NL, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van NOI NL wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van NOI NL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

NOI NL heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOI NLingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

NOI NL behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens NOI NL uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van NOI NL) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOI NL enig door NOI NL aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor NOI NLwordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van NOI NL noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij NOI NL of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door NOI NL met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door NOI NL met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Noigroup Nederland webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel